Immaterialrett

I dagens kunnskapsbaserte samfunn er en virksomhets immaterielle – og industrielle rettigheter (IPR) en viktig strategisk og økonomisk ressurs. Sammen med kompetansen og erfaringen til medarbeiderne i virksomheten er det dette som danner grunnlag for innovasjon og verdiskapning.

Våre konsulenter har bred erfaring med å bistå i forbindelse med etablering av nasjonale og internasjonale beskyttelsesstrategier for å sikre verdier av IPR. Sammen med våre kunder legger vi en strategi for virksomhetens håndtering av IPR for å maksimerer den kommersielle og strategiske verdien av virksomhetens intellektuelle kapital.

IPR må i mange tilfeller utnyttes, lisensieres eller overdras for å skape verdi. Vi rådgir våre kunder i forbindelse med selskapsetableringer, inngåelse og oppfølgning av teknologisamarbeidsavtaler, utviklingskontrakter, lisensavtaler mm. Vi har også betydelig erfaring med arbeid i internasjonale teknologiutviklingsprosjekter, særlig med kontraktsadministrasjon og håndtering av prosjektresultater. Vi vektlegger bransjekunnskap og teknologiforståelse, og er opptatt av å tilføre merverdi i klientenes prosesser og prosjekter.

Håndheving av IPR er nødvendig for å hindre at andre drar nytte av de investeringer som virksomhetene har gjort. Andre ganger kan det være behov for å beskytte seg mot inngrep i andres rettigheter. Vi bistår våre kunder i inngreps- og ugyldighetssaker. I tillegg koordinerer vi og gjennomfører såkalte «IPR due dilligence»-prosesser, «freedom to operate»-analyser etc.